Coachen met ACT

In 2007 ontdekten wij Acceptance and Commitment Therapy (ACT). We werden direct gegrepen door de afwijkende benadering van deze vorm van therapie en coaching. We willen je graag nieuwsgierig maken naar deze waardevolle manier van coachen.

Veelgestelde vragen over ACT

Wat houdt ACT eigenlijk in?

ACT is een coachingsmethodiek, waarbij gedragsverandering minder in het teken van ‘klachtreductie’, en meer in het teken staat van het zich op een andere manier verhouden tot negatieve interne ervaringen. In plaats van lastige gevoelens en gedachten weg te duwen en te vermijden, is ACT erop gericht ze te accepteren. Door toepassing van ACT vergroot je mentale veerkracht.

Acceptatie van je gevoelens is het uitgangspunt, samen met de bereidheid het leven ten volle aan te gaan. Door toepassing van ACT leer je vaardigheden om effectief met pijnlijke gedachten en gevoelens om te gaan, zodat deze minder invloed op je hebben. Je krijgt duidelijk zicht op wat echt belangrijk en betekenisvol voor je is (je waarden). En je gebruikt die kennis om jezelf te leiden, te inspireren en te motiveren. En om die acties te ondernemen die jouw leven verrijken.

Wat is mentaal veerkrachtig?

Mentaal veerkrachtig (psychologisch flexibel) ben je als je je eigen gedachten en gevoelens kunt accepteren zoals ze zijn. En ook inziet dat je ze kunt hebben, zonder dat ze je leven en je gedrag hoeven te bepalen. Daarnaast is het voor mentale veerkracht van belang dat je in het hier en nu kunt zijn en je gedrag laat bepalen door je waarden.

Mentaal niet veerkrachtig ben je als je je gedachten en gevoelens ziet als de letterlijke waarheid en onbewust je gedrag erdoor laat bepalen (bijvoorbeeld: ik voel me onzeker, dus ik kan die presentatie niet geven). Je gedachten en gevoelens verhinderen dan dat je het leven aangaat en ervaringen opdoet in het hier en nu. Je bent aan het vermijden: je doet niet wat je zou willen doen, je bent niet wie je zou willen zijn.

Is ACT een methodiek?

ACT verheugt zich in een groeiende belangstelling van therapeuten en coaches. ACT komt voort uit een wetenschappelijke beweging die zich tot doel heeft gesteld een antwoord te vinden op het alomtegenwoordige menselijke lijden. De aanpak is gebaseerd op jarenlang zorgvuldig onderzoek en is evidenced based. Via Google is veel wetenschappelijk materiaal te vinden.

Wat is het verschil tussen ACT en mindfulness?

ACT is beïnvloed door boeddhistische inzichten in de onvermijdelijkheid van menselijk leed, maar religie vormt geen onderdeel van de methodiek. Wel wordt veel gewerkt met aandachtgerichte oefeningen zoals mindfulness.

Mindfulness is binnen ACT geen doel op zich. Het staat ten dienste aan het ervaren van het hier en nu zoals dat zich aandient. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van mentale veerkracht.

Hoe kun je coachen zonder in te gaan op het verleden en op de gedachten en gevoelens van de coachee?

ACT stelt dat veranderen van denkpatronen meestal onbegonnen werk is. De focus ligt op het aanvaarden van gedachten en gevoelens en te bedenken dat het ‘maar’ gedachten zijn. En tegelijk op het doorknippen van de vaste relatie tussen die gedachten en het gedrag. Gedrag kan beter worden bepaald door je waarden.

Hoe help je de coachee, als je als ACT coach niks doet aan het oplossen van het probleem?

Veel coachinterventies zijn gericht op het veranderen van de innerlijke staat van de coachee. De coach streeft ernaar de coachee af te helpen van hinderlijke gedachten en gevoelens of deze om te zetten in positieve gedachten. Soms lukt dat. Maar meestal gaat het over hardnekkige gevoelens. Door deze ‘weg te willen’, wordt de last ervan vaak alleen maar groter. En door deze benadering wordt de coachee steeds subtiel bevestigd dat hij of zij pas in actie kan komen als die hinderlijke gedachten zijn verdwenen.

De benadering van ACT is anders. ACT richt zich niet op het bestrijden van symptomen. Niet het veranderen van je gedachten van is het doel, maar het veranderen van je gedrag.

Hoe kijkt een ACT coach naar de leervraag van de coachee?

Acceptatie van je gevoelens is het uitgangspunt, samen met de bereidheid het leven ten volle aan te gaan. Door toepassing van ACT leer je dus vaardigheden om effectief met pijnlijke gedachten en gevoelens om te gaan, zodat deze minder invloed op je hebben. Je krijgt duidelijk zicht op wat echt belangrijk en betekenisvol voor je is (je waarden). En je gebruikt die kennis om jezelf te leiden, te inspireren en te motiveren. En om die acties te ondernemen die jouw leven verrijken.

Effectieve coping

Je schiet minder in de ‘vecht- of vluchtstand’.

Ervaren en actie

Je maakt contact met je ervaringswijsheid, door het gebruik van ervaringsgerichte oefeningen

Eigenaarschap en regie

ACT is ontwapenend, waardoor je minder ‘blijft hangen’ in machteloosheid.

Duurzaam

ACT is eenvoudig te begrijpen. Je kan er zelf mee verder, dus een groot effect ook op de lange termijn, met relatief weinig sessies.

As human beings increasingly look inward, life begins to seem more like a problem to be solved than a process to be fully experienced.

Steven Hayes

Mede grodnlegger ACT

maatschappelijke relevantie

De samenleving individualiseert

Mensen staan er steeds vaker alleen voor. Vaste groepen en verbanden verdwijnen of zijn al weg. Steun van anderen in dezelfde situatie is minder vanzelfsprekend. Mensen staan meer alleen bij het maken van belangrijke keuzes.

Mentale veerkracht helpt mensen steun te vinden in zichzelf, omdat ze vanuit het besef wat écht belangrijk is (hun waarden) makkelijker keuzes maken en weten waar ze voor staan.

Mobiliteit in je werk

Wie aan het werk wil blijven, moet een leven lang leren en bereid zijn vaak van functie en rol te wisselen. Dat mensen zich op los/vaste basis verhuren wordt steeds gewoner. Hun inkomen en maatschappelijke positie zijn nooit een gegeven.

Mentale veerkracht helpt mensen om te gaan met gevoelens van onveiligheid die hierdoor kunnen ontstaan en zorgt ervoor dat ze zich makkelijker aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

Maakbaarheid

We willen graag geloven dat ons leven maakbaar is. Dat als mensen weten wat ze willen en daar hard aan werken, datgene wat ze willen ook werkelijkheid wordt. Soms is dat ook zo. Maar de realiteit is vaak aanzienlijk weerbarstiger dan we zouden willen.

Mentale veerkracht helpt mensen duurzaam te zijn in hun gedrag, omdat ze hun koers en vitaliteit bewaren ondanks de tegenslagen die het leven vrijwel zeker ook op hun pad zal brengen.

De omgeving formaliseert

Terwijl individuen steeds vaker alleen staan, worden overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties steeds anoniemer en sterker. Er zijn steeds meer regels en eisen en mensen worden steeds vaker onopvallend beïnvloed.

Mentale veerkracht helpt mensen meer boven alle eisen en wensen van hun omgeving te staan, zodat ze zich minder een speelbal of slachtoffer voelen, maar actor blijven in hun eigen leven.

Tempo van leven neemt toe

Een bekende uitspraak luidt: de enige constante is verandering. En zelfs die is niet constant, want het tempo waarin onze samenleving verandert neemt alleen nog maar toe.

Mentale veerkracht helpt mensen zichzelf aan te passen aan die veranderingen en om het tempo bij te benen.

Contact

Blokoost
Maliebaan 24-26
3581CP Utrecht

06 24 85 46 69

Coachhuis Grytte
Maliebaan 45
3581CD Utrecht

Wat is je vraag?