Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk en daarom gaan we heel zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Je vindt onze privacyverklaring hier.

Zieffect

Zieffect is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

KvK Utrecht: 30.22.80.04
Functionaris Gegevensbescherming te bereiken door een bericht te sturen via Contact

Privacyverklaring

Doel en grondslag van de verwerking

Zieffect verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je goed te kunnen coachen, begeleiden of adviseren
 • Om je betaling te kunnen afhandelen
 • Om communicatie aan je te kunnen verzenden
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
 • Om je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening en producten
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze online trajecten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, onder andere voor onze belastingaangifte.
Persoonsgegevens die wij verwerken

Zieffect verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens en bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van onze dienstverlening;
 • gegevens die betrekking hebben op de behaalde resultaten;
 • gegevens voor de organisatie van onze dienstverlening;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van de kosten voor onze dienstverlening;
 • gegevens van derden die wij inhuren, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.
Geheimhouding

Zieffect is gebonden aan wettelijke bepalingen op grond waarvan wij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens dienen te behandelen.

Zieffect verstrekt alleen informatie aan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverlening en alleen indien strikt noodzakelijk voor een goede organisatie en uitvoering daarvan. Gevoelige persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

Wanneer Zieffect derden inhuurt, om werkzaamheden voor klanten en deelnemers uit te voeren, dan sluiten wij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Cookies of vergelijkbare technieken

Zieffect gebruikt op deze website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zieffect. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens bereiken door een bericht te sturen via Contact
We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten

We wijzen je er op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Beveiliging, bewaring en verwijdering

Zieffect heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

Zieffect ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de AVG/ GDPR, blijft gelden.

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij je toestemming voor verdere communicatie.

Wijzigingen Privacybeleid

Zieffect behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing wordt op deze website bekendgemaakt. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn.

Zieffect neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door ons een bericht te sturen via Contact